Tietosuojaseloste

5.11.2023

 1. Rekisterinpitäjä

Vuokraverstas Suomi Oy

Postiosoite: Versokuja 6, 04410 Järvenpää

Käyntiosoite: Laitilankuja 5, 00420 Helsinki

Puh: +358 40 1730 600

 1. Tietosuojavastaava

Tietosuoja-asioista vastaa Vuokraverstas Suomi Oy:n puolesta Niko Kolari. Yhteydenotot pyydetään sähköpostitse osoitteeseen niko@vuokraverstas.fi

 1. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

 

Henkilötietojen käsittely perustuu Vuokraverstas Suomi Oy:n ja asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen sekä asiakkaan antamaan suostumukseen. Lisäksi henkilötietoja käsitellään viranomaisen määräämän tehtävän hoitamiseksi, laissa säädettyjen velvoitteiden hoitamiseksi sekä oikeutetun edun noudattamista varten. 

 

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään seuraavia käyttötarkoituksia varten

 • Asiakassuhteen hoitaminen, seuranta ja kehittäminen sekä siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen. 

 • Asiakkaan maksukäyttäytymisen ja asiakassuhteen voimassaolon seuranta

 • Yritystoiminnan hoitaminen, seuranta ja kehittäminen.

 • Lakiin perustuvien sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttäminen.

 

 1. Videovalvonta

Vuokraverstas Suomi Oy kerää ja tallentaa kameravalvonnan avulla henkilötietoja valvonta- alueella liikkuvista henkilöistä. Valvonta-alue sijaitsee työ- ja varastointitiloissa. 

Kameravalvonnan tarkoituksena on Vuokraverstas Suomi Oy:n ja sen asiakkaiden omaisuuden suojaaminen, ilkivallan estäminen ja selvittäminen, tiloissa liikkuvien henkilöiden tunnistaminen sekä mahdollisten onnettomuus- tai vahinkotilanteiden selvittäminen. 

Kameravalvonnan käyttö perustuu Vuokraverstas Suomi Oy:n tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun. 

Oikeutetun edun perusteena on jokin seuraavista:

 • Toimitilojen ja siellä toimivien henkilöiden turvallisuuden varmistaminen

 • Vuokraverstas Suomi Oy:n sekä sen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden oikeusturvan varmistaminen

 • Vuokraverstas Suomi Oy:n ja sen asiakkaiden omaisuuden suojaaminen

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin pääasialliset tiedot, riippuen onko asiakas henkilöasiakas vai yritysasiakas

 • yritys

 • y-tunnus

 • henkilön täydellinen nimi

 • henkilön osoitetiedot

 • sähköpostiosoite

 • henkilötunnus

 • maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot

 • tunnistuksen tekevän pankin tai operaattorin nimi

Videovalvonnan tiedot

 • kuva

 • päivämäärä 

 • kellonaika

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään ja yritysasiakkaiden kohdalla yrityksen yhteyshenkilöltä. 

Tietoja voidaan tarvittaessa kerätä viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa, tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

Tallentavaa kameravalvonta sijaitsee toimitiloissa sijaitsevissa työ- ja varastointitiloissa. Jokainen valvottava tila on merkitty tallentavasta kameravalvonnasta kertovin kyltein. 

 

 1. Tietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeellista tai niin kauan kuin laki ja säännökset sitä edellyttävät.

Tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun niiden säilyttäminen on tullut tarpeettomaksi. 

Videovalvonnan osalta tallenteita säilytetään enintään 14 vuorokautta. Tietoja voidaan säilyttää pidempään, mikäli rikos-, väärinkäytös-, vahinko tai onnettomuustilanne sitä edellyttää. 

 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Vuokraverstas Suomi Oy:llä on sopimuksia tiettyjen palveluntarjoajien kanssa, jotka osana tarjoamaansa palvelua voivat käsitellä henkilötietoja puolestamme. Palveluntarjoajan kanssa on tehty asianmukaiset sopimukset henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi myös näissä tilanteissa. 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ja säilyttää tarpeellisilta osin rikos-, väärinkäytös-, vahinko- tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi. 

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, sopimukseen liittyvä asia tai palveluntuottaminen henkilölle estä tietojen poistamista. 

 

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin, esimerkiksi palomuureja ja salasanoja hyödyntäen. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaistevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty. 

 

Ainoastaan rekisterinpitäjällä tai sen lukuun toimivalla Vuokraverstas Suomi Oy:n henkilökuntaan kuuluvalla tai rekisterinpitäjän toimeksiannosta toimivalla datan käsittelyyn osallisella palveluntarjoajalla, on pääsy rekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin Vuokraverstas Suomi Oy:n myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti.

Vuokraverstas Suomi Oy huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta. 

 

 1.  Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu. Tämä pyyntö voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Oikeuden käyttö on maksutonta.

 

Asiakkaalla on oikeus pyytää oikaisemaan asiakasta koskeva virheellinen tieto. Asiakkaalla on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot tai pyytää käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein. 

 

Asiakkaan itse toimittamien tietojen osalta, on asiakkaalla oikeus saada tällaiset tiedot koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

Asiakkaalla on oikeus valittaa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

Toimivaltainen valvontaviranomainen asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa on 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Lintulahdenkuja 4

00530 Helsinki

p. 029 566 6700

tietosuoja@om.fi

 

 1. Evästeet ja sivuston käytön tilastointi

 

Tällä sivustolla käytetään evästeitä. Evästeet ovat Internetpalvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat käyttäjän laitteeseen ja joita voidaan käyttää Internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimen asetuksista.   Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä tilastoihin. 

 

 1. Lisätietoja

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään kirjallisesti:

Vuokraverstas Suomi Oy / Niko Kolari Versokuja 6 04410 Järvenpää niko@vuokraverstas.fi